Strona Główna

Ankieta randkowa

Fotorandka

Lifestyle magazyn

Zarejestruj się teraz

Regulamin i umowa o prowizję z reklam

Ostatnia aktualizacja: 08 sierpnia 2014

Niniejszy Regulamin, a także umowa określa zasady porozumienia pomiędzy: 1. Wydawcą, oraz 2. Butterfly Destiny s.r.o. s.r.o. z siedzibą: 44 Vlčetín, 46343 Bílá, Czeska Republika wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Krajowy w Usti nad Labem, oddział C, wkładka 31862 pod numerem IČO: 22796304 (dalej "Butterfly Destiny s.r.o."). Kapitał zakładowy spółki wynosi 200.000 Kč.

Wydawca akceptując warunki Regulaminu wyraża zgodę na zawarcie porozumienia z  Butterfly Destiny s.r.o. zgodnie z Regulaminem.

Przedmiot regulaminu

Przedmiotem Regulaminu są warunki prezentacji reklamy przez Wydawców i zasady wynagradzania Wydawców za prezentację takiej reklamy.

Reklama może być wyświetlana na stronach Wydawcy wyłącznie za pomocą specjalnego hiperłącza. Jeżeli na podstawie tego działania dojdzie do zawarcia umowy pomiędzy osobą odwiedzającą nasze strony, a Butterfly Destiny s.r.o., wówczas Wydawcy zostanie dopisana kwota prowizji, która zostanie obliczona procentowo w zależności od wybranego typu programu prowizyjnego.

Warunki wstepne

Warunkiem zawarcia niniejszej umowy jest wiek co najmniej 18 lat, lub więcej oraz pełnoletność. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią regulaminu.

Definicje

Reklama – oznacza banery, przyciski, hyperłącza, kod źródłowy lub kod HTML, lub kody HTML, obrazki lub inne materiały, które odwołują się do naszych stron w sposób podany w niniejszej umowie.

Zwrot transakcji – zwrot jakichkolwiek środków osobie, której zostały wcześniej pobrane.

ID – unikalny numer identyfikacyjny konta partnerskiego.

konto partnerskie - inna nazwa na konto wydawcy

konto wydawcy - Konto założone w systemach  Butterfly Destiny s.r.o. w wyniku wypełnienia przez Wydawcę formularza rejestracyjnego i jest warunkiem koniecznym do realizacji niniejszej umowy

Oświadczenia

Wydawca oświadcza i gwarantuje  Butterfly Destiny s.r.o., że spełnia wszelkie warunki wstępne w niniejszej umowie.
Wydawca również oświadcza, że jest osobą pełnoletnią w kraju, w którym przebywa lub jest obywatelem, biorąc pod uwagę wiek późniejszy w przypadku gdy kraj przebywania i obywatelstwa są różne.
Wydawca oświadcza i gwarantuje firmie Butterfly Destiny s.r.o., że będzie regularnie odwiedzać tą stronę w celu sprawdzenia jakichkolwiek zmian do niniejszej umowy, jednocześnie Wydawca przyjmuje do wiadomości, że dalsze korzystanie z usług  Butterfly Destiny s.r.o. po zmianie niniejszego regulaminu będzie równoznaczne z akceptacją wszystkich jego postanowień w nowym brzmieniu.
Butterfly Destiny s.r.o. oświadcza, że w przypadku zmiany niniejszego regulaminu, informacja o dacie ostatniej aktualizacji znajdzie się w nowej wersji regulaminu.
Wydawca oświadcza, że posiada wszelkie prawa do prezentacji Reklamy na swoich stronach.

Wydawca gwarantuje firmie  Butterfly Destiny s.r.o., że strona Wydawcy jest zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami oraz prawem.

Prawa i obowiązki Butterfly Destiny

Firma Butterfly Destiny s.r.o., zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy z Wydawcą w dowolnym czasie, z dowolnego powodu i bez podawania przyczyny. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy wzajemne zobowiązania zostaną zrealizowane zgodnie z niniejszą umową.

Firma  Butterfly Destiny s.r.o. zapewnia Wydawcy konto do programu prowizyjnego, które będzie służyć do wszelkich rozliczeń pomiędzy firmą  Butterfly Destiny s.r.o., a Wydawcą.

Firma  Butterfly Destiny s.r.o. zastrzega sobie prawo do kontroli: (1) stron Wydawcy, (2) sposobu wyświetlania reklam, (3) transakcji dokonanych przez użytkowników, którzy weszli na strony firmy Butterfly Destiny s.r.o. w wyniku umieszczonych reklam oraz (4) wypłat dokonywanych przez Butterfly Destiny s.r.o. do Wydawców.

Firma  Butterfly Destiny s.r.o. zastrzega sobie prawo badania stron Wydawcy pod kątem zgodności z prawem i przepisami, ale nie jest to obowiązkiem firmy  Butterfly Destiny s.r.o., również firma  Butterfly Destiny s.r.o., nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności.

Prawa i obowiązki Wydawcy

Wydawca jest wyłącznym podmiotem odpowiedzialnym za zawartość swojej strony zarówno za jej rozwój, eksloatację, konserwacje jak i wszelkie inne materiały, które pojawią się na stronach Wydawcy.

Wydawca zobowiązuje się do niepodejmowania działań niezgodnych z prawem, w szczególności niezamieszczania Reklam na stronach zawierających pornografię dziecięcą, sodomię, gwałty lub jakikolwiek inny rodzaj nieprzyzwoitych lub naruszających prawo materiałów. W przypadku stwierdzenia przez Butterfly Destiny s.r.o., że została umieszczona reklama na takich stronach, konto partnerskie Wydawcy zostanie natychmiast unieważnione i usunięte, a wszystkie niewypłacone należności natychmiast przepadają. Również poinformujemy policję i udzielimy wszelkiej współpracy w śledztwie dotyczącym działań Wydawcy, włącznie z przekazaniem wszelkich informacji jakie zostały podane w ramach niniejszej umowy.

Firma Butterfly Destiny s.r.o. takie same kroki poczyni w stosunku do Wydawcy, w przypadku jeśli Wydawca będzie generować ruch z reklam rozsyłanych za pomocą wiadomości e-mail, w sposób kwalifikowany jako SPAM lub poprzez niechciane maile, a także jeśli w dowolny inny sposób reklamowanie przez Wydawce będzie naprzykrzające lub szkodliwe dla innych.

Wydawca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszej umowy, Polityki prywatności na naszych stronach jak również naszych Ogólnych warunków handlowych i regulaminu korzystania z serwisu Milosnykontakt.pl

Wydawca zobowiązuje się i zaświadcza, że wszelka treść na jego stronach jak i działania Wydawcy w związku z treścią na jego stronach będzie zgodna z amerykańską ustawą 18 USC § 2257.

Prowizje i wypłaty

Wysokość prowizji zależy od wybranego systemu prowizycyjnego przez Wydawcę.

Istnieją dwa programy prowizycyjne:

40% z pierwszej wpłaty klienta - Wydawcy zostanie zapisane 40% z sumy, którą zapłaci klient podczas swojego pierwszego zakupu. Suma ta jest jednorazowo i dalej już Wydawca nie otrzyma żadnej prowizji za tego klienta.

20% z każdej wpłaty klienta - Wydawca otrzyma 20% z każdej tranzakcji dokonanej przez klienta od momentu zarejestrowania, aż do całkowitego zamknięcia konta przez użytkownika. Jeżeli klient zamknie konto, Wydawca traci prawo do wszelkiej dalszej prowizji.

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu klientowi jest zwracana jakakolwiek suma pieniędzy, to również z konta partnerskiego Wydawcy zostanie potrącona ta suma prowizji jaką otrzymaliście za kwotę, która jest zwracana klientowi.

Prowizje uzyskujecie od każdego klienta, który przychodząc z waszych stron dokona rejestracji konta i dokona transakcji lub zakupu naszych usług na naszych stronach. Aby klient został przypisany do waszego konta, musi założyć konto na naszych stronach bezpośrednio podczas wizyty na naszych stronach po kliknięciu w reklamę.

Minimalna wypłata to 200 PLN. Wypłaty dokonywane są 30 dni po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w którym osiągnięta została prowizja, i stan konta partnerskiego osiągnoł tą sumę. Jeżeli suma na koncie wydawcy nie osiągnie minimalnej wartości, kwota przypisana do konta partnerskiego zostanie przeniesiona na dalszy miesiąc, aż osiągnie wartość minimalną.

Obowiązek podatkowy

Z wypłaconej kwoty pieniężnej nie są odprowadzane żadne podatki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obowiązki podatkowe Wydawców.

Rozwiązanie umowy

Niniejszą umowę można rozwiązać w dowolnym momencie po zawiadomieniu drugiej strony o jednostronnym jej rozwiązaniu. Jeżeli żadne z postanowień niniejszej umowy nie zostało złamane, a kwota przypisana do konta partnerskiego jest większa niż 15 PLN, wszelka kwota która będzie przypisana do konta partnerskiego zostanie przelana na wasze konto bankowe. Jeżeli kwota przypisana do konta partnerskiego jest mniejsza lub równa 15 PLN, suma ta przepada na poczet kosztów związanych z obsługą konta partnerskiego.

Niezależność podmiotów

Żadna część tej umowy nie może być czytana jako wytworzenie jakiegokolwiek partnerstwa, wspólnego przedsiębiorstwa, stosunku pracy pomiędzy stronami lub podobnego związku. Wydawca nie ma żadnego prawa do prowadzenia jakiejkolwiek rekrutacji, ani też do oferowania czegokolwiek w imieniu Butterfly Destiny s.r.o.. We wszystkich sprawach uregulowanych niniejszą umową, Wydawca jak i Butterfly Destiny s.r.o. pozostają zupełnie niezależnymi podmiotami, a wszelkie dokonania Wydawcy są na jego wyłączne ryzyko i odpowiedzialność.

Poufność

Wydawca zobowiązuje się do utrzymania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji handlowych i innych informacji o poufnym charakterze dotyczących współpracy lub uzyskanych od siebie w związku z jej wykonaniem i zobowiązuje się do nieujawniania tych informacji bez pisemnej zgody Butterfly Destiny s.r.o..

W przypadku gdyby doszło do złamania postanowień niniejszego punktu, Wydawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej na rzecz Butterfly Destiny s.r.o. w wysokości 3000 PLN za każdy taki przypadek.

Wybór prawa

Niniejsza umowa jest regulowana czeskim prawem. Akceptując niniejszą umowę, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie spory będą rozpatrywane na podstawie prawa czeskiego.

Licencja na elementy reklamowe

Dostarczone przez Butterfly Destiny s.r.o. elementy reklamowe mogą być wykorzystywane tylko do promowania naszych stron i przekazujemy do nich Wydawcy tymczasową, nieprzenośną i nie eksluzycną licencję do wykorzystywania tych elementów tylko i wyłącznie w celach reklamowych opisanych niniejszą umową tylko i wyłącznie na czas trwania niniejszej umowy, a licencję możemy cofnąć w dowolnym momencie. Licencja ta jest zawsze automatycznie cofnięta w przypadku rozwiązania nieniejszej umowy lub jej wygaśnięcia. Specjalny identyfikator Wydawcy ID może być użyty samodzielnie lub wspólnie z naszymi elementami reklamowymi, które przekazujemy Wydawcy do promowania naszej strony. Butterfly Destiny s.r.o. nie będzie mieć żadnego obowiązku wypłacania Wydawcy prowizji, jeśli elementy nie będą w odpowiednim formacie, a Butterfly Destiny s.r.o. nie będzie mógł sprawdzić, że klient przybył właśnie ze stron Wydawcy.

Postanowienia końcowe

Poprzez zaznaczenie "regulaminu" podczas rejestracji użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zgadza się z jej warunkami.

Realizacja niniejszej umowy wymaga założenia przez Wydawcę konta wydawcy. W tym celu Wydawca podaje wszystkie niezbędne dane do realizacji niniejszej umowy według odpowiedniego formularza. Wydawca zaświadcza, że wszystkie dane podane są poprawne i zgodne z prawdą. Wydawca dołoży wszelkich starań by podane przez niego dane były aktualne, a z konta partnerskiego Wydawca będzie korzystać osobiście i nie będzie go udostępniać innym osobą bez wcześniejszej zgody Butterfly Destiny s.r.o.. Wydawca nie będzie korzystać z kont partnerskich innych osób bez wcześniejszej ich zgody oraz zgody Butterfly Destiny s.r.o..

Wydawca jest odpowiedzialny za wszelkie czynności, które będą wykonywane za pomocą konta partnerskiego lub hasła.
Jeżeli zakładacie konto za osobę prawną, oświadczacie, że macie prawo występować w imieniu tej osoby prawnej w tej sprawie.

Niniejszym Wydawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami niniejszej umowy, a także z Regulaminem portalu Milosnykontakt.pl, Ogólnymi warunkami handlowymi oraz z naszą Polityką prywatności, zgadza się z postanowieniami wszystkich tych dokumentów i zobowiązuje się przestrzegać ich postanowień.

Akceptując warunki Regulaminu Wydawca nawiązuje z Butterfly Destiny s.r.o. porozumienie tylko i wyłącznie na zasadach określonych w umowie na czas nieokreślony.

Wydawca nie ma prawa przenieść na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z umowy bez zgody Butterfly Destiny s.r.o..
Wydawca w szczególności nie ma prawa do odsprzedaży, scedowania lub przeniesienia któregokolwiek ze swoich praw lub obowiązków na podstawienie niniejszej umowy bez zgody Butterfly Destiny s.r.o. w formie pisemnej.

Nasza firma Butterfly Destiny s.r.o. może sprzedać lub przenieść wszystkie obowiązki i prawa wynikająca z niniejszej umowy bez wcześniejszego uzgodnienia z Wydawcą oraz bez zgody Wydawcy.

Niniejszy regulamin należy rozumieć jako całość, a rozdzielenie go na sekcje jest jedynie ze względu na jego przejrzystość.

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu będzie uważane za niewykonalne na podstawie obowiązującego prawa, zostanie ono wykluczone z regulaminu, ale pozostałe postanowienia pozostaną w mocy i będzie można je egzekwować.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 23.02.2014.

Lifestyle
Magazyn nie tylko o randkowaniu

5+ faktów o wspólnym mieszkaniu

5+ faktów o wspólnym mieszkaniu
10.12.2022 Razem z partnerem zastanawiacie się nad wspólnym mieszkaniem? W takim razie koniecznie przeczytajcie nasz dzisiejszy artykuł,… czytaj więcej...
Homeopatia - alternatywna medycyna czy placebo?

Homeopatia - alternatywna medycyna czy placebo?

19.11.2022 Homeopatia to leczenie na zasadzie podobieństwa, innymi słowy leczenie symptomów z wykorzystaniem… czytaj więcej...
Randka w kawiarni

Randka w kawiarni

10.11.2022 Chodzenie po kawiarniach w poszukiwaniu odpowiedniej kawy, czytanie dziennika lub książki,… czytaj więcej...
Przygotuj sobie młodego kokosa

Przygotuj sobie młodego kokosa

06.10.2022 Wiekszość z nas zna klasyczny kokosowy orzech. Owszem nie każdy wie o tym, że istnieje "młodsza"… czytaj więcej...